Informacja

Obraz


Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje  1. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane,
  2. utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument zostanie unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa właścicielowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dokument, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.