Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,200 km, w obrębie geodezyjnym: Wielkie Radowiska cz. dz. nr 40

                                                                            Dębowa Łąka, dnia 25.11.2013r.
INFORMACJA
  
     Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, że w dniu 7.11.2013r. nastąpił komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych na zadaniu pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,200 km, w obrębie geodezyjnym: Wielkie Radowiska cz. dz. nr 40”. Wykonany zakres robót dotyczy odcinka drogi o dł. 1,348 km, z tego zakwalifikowano do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji http://www.izzit.org/cheap/viagra-online-cheap.html rolnej odcinek o długości 1,200km. Wykonana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4m oraz utwardzone tłuczniem pobocza o szerokości 0,75 m po obu stronach viagra online drogi. W ramach zadania wykonano także utwardzone zjazdy do posesji oraz przyległych pól. 
Wartość wykonanych robót na zadaniu wyniosła 386.402,04zł. 
Komisja pod przewodnictwem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, po sprawdzeniu wykonanych robót w terenie oraz przedłożonych dokumentów przyjęła wartość wykonanych robót na kwotę 343.978,07zł oraz uznała do zapłaty dotację ze środków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 72.000zł. Komisja uznała zmodernizowaną drogę za nadającą się do eksploatacji.
Przyznane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów inwestycji.
Wybudowana droga umożliwi mieszkańcom wsi Wielkie Radowiska dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych. Wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększy płynność ruchu, a także poprawi warunki życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju gospodarczego miejscowości Wielkie Radowiska.
Poniższe zdjęcia przedstawiają wykonane zadanie inwestycyjne.