Termomodernizacja

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz z Funduszu Wsparcia


Zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowości  Dębowa Łąka i Małe Pułkowo” Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz z Funduszu Wsparcia.

Projekt  obejmował  termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej tj. budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dębowa Łąka,  budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowej Łące oraz budynkuk Ośrodka Zdrowia w Małym Pułkowie.

Wykonawcą robót budowlanych  w zakresie termomodernizacji była Firma  GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń,  która została wyłoniona w formie przetargu nieograniczonego opublikowanym  w biuletynie  Zamówień Publicznych z  siedmiu  Wykonawców. W pierwszej kolejności rozpoczęto roboty budowlane na budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Dębowej Łące.  Zakres prac obejmował w szczególności docieplenie ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu dachu,  wykonaniu nowej elewacji, obróbki blacharskiej, poszerzenie schodów od strony biblioteki. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano zgodnie z polityką  zrównoważonego rozwoju mając na uwadze środowisko naturalne. Nadrzędnym celem projektu była poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła, co z kolejności przyczyni się do redukcji wydatków ponoszonych na ogrzewanie budynków.

W związku z przewidywanym zmniejszeniem zapotrzebowania ciepła, zmniejszona zostanie emisja do powietrza atmosferycznego: toksycznych składników paliw tzw. niska emisja (m.in. dwutlenek siarki, tlenek azotu) oraz gazu cieplarnianego, wpływającego na klimat. Przyjęte  rozwiązania w projekcie technicznym, w tym modernizacja ogrzewania przyczynią się do dbałości o ochronę zasobów przyrodniczych. Dodatkowym aspektem projektu będzie pozytywne oddziaływanie na otoczenie poprzez podniesienie walorów estetycznych budynków.

 

Budynek administracyjny Urzędu Gminy w trakcie termomodernizacji

 

Budynek administracyjny Urzędu Gminy po termomodernizacji

Budynek administracyjny Urzędu Gminy w trakcie termomodernizacji

Budynek administracyjny Urzędu Gminy po termomodernizacji

Budynek administracyjny Urzędu Gminy po termomodernizacji

Budynek administracyjny Urzędu Gminy po termomodernizacji

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Dębowej Łące w trakcie termomodernizacji

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Dębowej Łące w trakcie termomodernizacji

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Dębowej Łące po termomodernizacji

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Dębowej Łące po termomodernizacji

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Małym Pułkowie przed termomodernizacją

Budynek Ośrodka Zdrowia  w Małym Pułkowie po termomodernizacji