Informacje

Obraz

Informacja

 

            Urząd Gminy w Dębowej Łące, informuje, iż zgodnie z art. 21 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Jest to tak zwany samowymiar poprzez deklarację, a w przypadku jej braku lub nierzetelności poprzez decyzję określającą wydawaną z urzędu przez organ podatkowy.

 

            Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębowa Łąka zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dębowej Łące 40 9489 0002 2003 0007 0221 0001, w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.