Charakterystyka GminyPołożenie geograficzne

Gmina Dębowa Łąka położona jest w północno – wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie wąbrzeskim, w odległości kilkunastu kilometrów na wschód od miasta Wąbrzeźno. Graniczy z gminami: 

-        Od północy z gminą Książki,

-        Od wschodu z gminą Bobrowo,

-        Od południa z gminą Golub – Dobrzyń,

-        Od południowego – zachodu z gminą Kowalewo Pomorskie,

-        Od północnego – zachodu z gminą Wąbrzeźno

Powierzchnia gminy wynosi 6813 ha. Administracyjnie dzieli się na 8 sołectw:

       Dębowa Łąka – 2092 ha

       Wielkie Radowiska – 1192 ha

       Niedźwiedź – 1050 ha


       Wielkie Pułkowo – 986 ha

       Kurkocin – 932 ha

       Łobdowo – 841 ha

       Małe Pułkowo – 782 ha

       Lipnica – 738 ha

Ośrodkiem gminy i siedzibą Urzędu Gminy jest Dębowa Łąka położona w północno – wschodniej części obszaru.Środowisko geograficzno – przyrodnicze

Środowisko przyrodniczo – geograficzne gminy Dębowa Łąka, pomimo pozornej jednostajności rolniczego w większości krajobrazu, nie jest jednorodne. Występuje tu szereg granic i stref naturalnych podziałów geomorfologicznych, hydrograficznych, hydrogeologicznych, mikroklimatycznych oraz uformowanych na ich tle zróżnicowań biotycznych. Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym na terenie gminy wydzielić można trzy zasadnicze części:

część północną – położoną na północ od drogi Wąbrzeźno – Brodnica; część ta obejmuje grunty sołectwa Niedźwiedź i Dębowa Łąka; charakteryzuje się stosunkowo dużym zalesieniem terenu (leśnictwo Dębowa Łąka), bogatym i zróżnicowanym siedliskowo drzewostanem, ubogą siecią hydrograficzną (strefa wododziału Drwęcy/Osy), dużymi i jednorodnymi geokompleksami – leśnymi, łąkowymi, upraw rolnych oraz nieliczną, ale skoncentrowaną siecią osadniczą.

część środkową – największą, położoną w centralnym obszarze gminy, obejmującą grunty wsi: północną część sołectwa Wielkie Radowiska, Kurkocin, Łobdowo; część ta charakteryzuje się typowo wysoczyznowym krajobrazem z licznymi pagórkami morenowymi i zagłębieniami wytopiskowymi. Jest to obszar o dominującym udziale użytków rolnych ze względu na przewagę gleb brunatnych z dobrze rozwiniętą siecią osadniczą (zabudowa częściowo rozproszona).

część południową – obejmującą tereny związane z doliną Strugi Wąbrzeskiej (obszar chronionego krajobrazu) i tereny położone na południe od niej, w granicach wsi: Wielkie Radowiska (część południowa), Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo, Lipnica. Jest to część charakteryzująca się stosunkowo bogatą siecią hydrograficzną (Struga Wąbrzeska i Struga Wawrzonka), urozmaiconą rzeźbą terenu oraz dużym udziałem tzw. użytków ekologicznych w postaci oczek wodnych, zagłębień śródpolnych, niewielkich bagien i torfowisk, kęp zadrzewień i krzewów itp.

W układzie wojewódzkiego systemu ochrony przyrody i krajobrazu gmina Dębowa Łąka znajduje się w części południowej swojego terenu w granicach obszaru chronionego krajobrazu łączącego kompleks torfowiskowo – jeziorno – leśny „Zgniłka – Wieczno – Wronie” z Doliną Drwęcy. Jest to ważny lokalny „korytarz” ekologiczny umożliwiający utrzymanie i rozwój bioróżnorodności w obszarach dominujących na terenie gminy Dębowa Łąka, monokultur rolnych, a także migrację wielu gatunków fauny, zwłaszcza ptaków gnieżdżących się w obszarach wodno – błotnych okolic jeziora Wieczno i w Dolinie Drwęcy. Lasy na terenie gminy Dębowa Łąka zajmują 672 ha, co stanowi jedynie 7,4% jej powierzchni (Polska 27,8). Na terenie gminy znajdują się cztery kompleksy pałacowo – parkowe, w Dębowej Łące, Niedźwiedziu, Kurkocinie oraz Feliksowie. Kompleksy wpisane są na liste zabytkowych zespołów parkowo – dworskich.

Przedstawione położenie fizyczno – geograficzno, administracyjne i komunikacyjne świadczy o dość korzystnym usytuowaniu tego rolniczego obszaru. Brak dużych deniwelacji terenu i łagodne spadki sprawiają, że obszar gminy jest łatwo dostępny do wykorzystania terenów zarówno dla rolnictwa, jak i osadnictwa, komunikacji.