Budowa drogi gminnej nr 070614C od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Wielkie Radowiska

                                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 070614C od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Wielkie Radowiska”. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta została w dniu 28.03.2019r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel : Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska. Pomoc przyznana Beneficjentowi w formie refundacji, w wysokości 542 664,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 15.05.2019r. zawarta została umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. STRABAG Sp. z o.o., ul. Polna 121, 87-100 Toruń na kwotę : 897 081,10 zł. Zakres prac obejmuje : odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa ( jezdnia, zjazdy ), nawierzchnia ( jezdnia, wjazdy ), pobocze, roboty wykończeniowe, organizacja ruchu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Termin wykonania robót do dnia : 30.11.2019r. W dniu 22.05.2019r. Gmina Dębowa Łąka dokonała przekazania placu budowy Wykonawcy. 

       

 

  

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 31.07.2019r. dokonano odbioru koncowego robót pod nazwą : "Budowa drogi gminnej nr 070614C od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Wielkie Radowiska. Zakres prac objał m.in odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych, wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa ( jezdnia, zjazdy ), nawierzchnia ( jezdnia, wjazdy ), pobocze, roboty wykończeniowe, organizacja ruchu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z umową, bez usterek.