Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu mowy UM_RW.7152.1.135.2019 z dnia 22.05.2019r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na wykonanie zadaniaa pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym : Małe Pułkowo dz. nr 115.