Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka” mająca na celu wzrost konkurencyjności obszaru Ziemia Wąbrzeska wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji : rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb lokalnych.

 

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 28.01.2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka”.

W dniu 31.01.2019r. Wójt Gminy Dębowa Łąka podpisał umowę o przyznanie pomocy zawartą pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Województwem Kujawsko – Pomorskim. Przyznana pomoc wynosi kwotę 54 301,00 zł, jednak nie wyższej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe na Wykonawcę robót wybrana została firma GREENSPIN Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń za cenę : 92 250,00 zł brutto. W dniu 19.03.2019r. zawarta została umowa z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania oraz przekazany został plac budowy. 

Zdjęcia przedstawiające przebudowę pomieszczeń 

  

W dniu 06.06.2019r. Komisja dokonała częściowego odbioru robót budowlanych operacji pn. "Przebudowa pomieszczeń w remizie OSP w Dębowej Łące z przeznaczeniem na klub strażaka".  Wartość odbioru wyniosła : 46 420,20 zł brutto. W ramach zadań objętych częściowym odbiorem wykonano m.in : prace rozbiórkowe, ściany działowe GK, częściowe wykończenie ścian wewnętrznych, częściowe wykonanie podłóg, instalacja wod-kan, instalacja kanalizacyjna. W sumie wykonano : 50,32 % prac.