Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Informacja Wójta Gminy

z dnia 20.11.2018r.

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka w związku z zawartą w dniu 4 maja 2018r. umową UM_RW.7152.1.149.2018 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na wykonanie zadania pod nazwą : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej, dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym : Niedźwiedź cz. dz. nr 63 objęte dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 144 000,00 zł oraz umową nr RG.272.4.2018 z dnia 19.10.2018r. zawartą pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, informuje o zakończeniu realizacji w/w zadania. W dniu 19.11.2018r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach. Zakres robót został wykonany prawidłowo i zgodnie z dokumentacją projektową. Zmodernizowana droga zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort Mieszkańców jak i Właścicieli pobliskich gruntów rolnych.