Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo

                                                                                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Dębowa Łąka poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Dębowa Łąka, informuje o podpisaniu umowy nr 00059-65150-UM0200056/17 WS-I-W.052.15.56.270.2017 w dniu 6 lipca 2017r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w związku z realizacją operacji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”.

Koszt całkowity ogółem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo na podstawie kosztorysów inwestorskich  wynosi 2 294 041,11 zł.  Ze środków Unii Europejskiej Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 366 360 zł. Dofinansowanie będzie przekazane w dwóch transzach, pierwsza transza w 2018 r. oraz druga transza w 2019 r.

Zakończenie realizacji inwestycji (rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim) planowane jest na czerwiec 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Wykonawcę zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Zdzisław Fiszer, Konsorcjum Lider – Fiszer Sp. z o.o., Partner – Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny „Fiszer”, ul. Gen. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica. Cena oferty : 2 733 236,51 zł brutto. Okres gwarancji : 60 miesięcy.

W dniu 28.11.2017r. podpisana została umowa RG.272.4.2017 pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Konsorcjum : Lider Fiszer Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica oraz Partner : Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny Fiszer, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica na wykonanie w/w zadania. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. :

- kolektory grawitacyjne ( kanały główne ) – L = 1773,0 m.

- odcinki od kanału gł. do pierwszej studzienki na terenie posesji L= 726,0 m.

- odcinki od budynku do pierwszej studni L = 197,0 m. ( przyłącze grawitacyjne ).

- ilość przyłączy – 50 szt.

- odcinki od rurociągu tłocznego do studzienki pompowej L = 476,0 m.

- odcinki od projektowanej przydomowej studni pompowej do istniejącej kanalizacji L = 43,0 m.

- kolektory tłoczne L = 3707,0 m.

- tłocznie ścieków – szt. 3.

- doprowadzenie wody na terenie tłuczni L = 14,0 m.  

W dniu 28.11.2017r. w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, podpisana została umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo”. Umowa podpisana została pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Projektowanie i Nadzory WOD-KAN Witold Maciejewski, ul. Mjr. Sucharskiego 3, 87-400 Golub – Dobrzyń. Za wykonanie przedmiotu umowy, Inspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie w kwocie : 27 306,00 zł brutto.  

W dniu 08.01.2018r. dokonano przekazania placu budowy Wykonawcy robót.     

Zdj. Robót budowlanych.

W dniu 10.04.2018 r.  dokonano odbioru pierwszej części robót budowlanych dot. I Etapu realizacji całej operacji.
Wykonano:


1.    Kanał tłoczny PE 110 mm – 2525 m.b.;
2.    Kanał tłoczny PE 110 mm (przewiert sterowany) – 730 m.b.;
3.    Kanał san. grawitacyjny PCV 200 mm – 278 m.b.; 
4.    Studnie ODP – 4 szt.;
5.    Studnie ODW – 3 szt.:
6.    Studnie rew. 1200 mm – 2 szt.;
7.    Studnie rew. 425 mm – 4 szt.;
8.    Studnię rozprężną – 1 szt.
Wartość powyższego zakresu prac wyniósł łącznie 650.000,01 zł brutto.

W dniu 07.06.2018 r. dokonano odbioru drugiej części  robót budowlanych dot. I Etapu realizacji całej operacji.

W ramach I Etapu wykonano:
- z branży sanitarnej i budowlanej odcinek dot. Tłoczni Tł3 (przyłącza sanitarne do posesji, tłocznie Tł3, kolektor tłoczny na odcinku z Dębowej Łąki do tłoczni Tł3);
- z branży elektrycznej prace związane z Tłocznią Tł3.
- zostały przeprowadzone prace geodezyjno-pomiarowe.
Wartość powyższego zakresu prac 599.999,79 zł brutto.
Łączna wartość obu części I Etapu wyniosła 1 249 999,80 zł brutto, zakres prac I Etapu został wykonany prawidłowo.