Informacja dot. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

         Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.


Oznacza to, że opłacie będzie podlegać powierzchnia działki większej niż 35 arów, która została zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną retencję wód opadowych, lub inaczej - poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej) na co najmniej 70% i więcej powierzchni. Dla poboru opłaty przewidziano w ustawie maksymalne stawki w granicach od 0,10 zł/m2/rok do 1 zł/m2/rok.


Dochód z opłat w 90% będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10% budżetu gminy.Poniżej linki do pobrania oświadczenia:


Oświadczenie (format PDF)

Oświadczenie (format DOC)