Modernizacja drogi

Informacja z dnia 08.09.2017

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o planowanej realizacji zadania pod nazwą : "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km, w obrębach geodezyjnych : Wielkie Radowiska cz. dz. nr 125 i 39 oraz Niedźwiedź cz. dz. nr 63". Realizacja zadania możliwa jest dzięki podpisaniu umowy nr UM-RW.7152.1.161.2017 w dniu 18 maja 2017r. pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka. Województwo realizując wspólnie z Gminą w/w zadanie przeznacza środki z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzące z tytuły wyłączeń gruntów z produkcji rolnej do wysokości 86 500,00 zł. Gotowa jest już dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana przez Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski oraz wybrany inspektor nadzoru, również Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia. Ogłoszony został również przetarg na wykonanie robót budowlanych. 

Zdj. 1 Fragment drogi przeznaczonej do modernizacji 

Informacja z dnia 17.11.2017r.

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o realizacji zadania pod nazwą : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km, w obrębach geodezyjnych : Wielkie Radowiska cz. dz. nr 125 i 39 oraz Niedźwiedź cz. dz. nr 63”. Łączna wartość robót budowlanych  : 521 911,98 zł brutto. Realizacja zadania możliwa jest dzięki podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka. Województwo realizując wspólnie z Gminą w/w zadanie przeznacza środki z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzące z tytuły wyłączenia gruntów z produkcji rolnej do wysokości 86 500,00 zł. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 27 listopada 2017r.

1

22

3

Informacja z dnia 28.11.2017

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o odbiorze technicznym w dniu 28.11.2017r. zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,500 km, w obrębach geodezyjnych : Wielkie Radowiska cz. dz. nr 125 i 39 oraz Niedźwiedź cz. dz. nr 63”. Łączna wartość robót budowlanych to 521 911 ,98 zł brutto. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie do 86 500,00 zł. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego. 

W wyniku modernizacji drogi wykonano m.in. : roboty pomiarowe, koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowę z warstwy odsączające oraz warstwy kruszyw łamanych, nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, pobocza dwustronne oraz oznakowanie pionowe.  

Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane w zakresie określonym w umowie. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.  


1

2