Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo” złożony w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat : „Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020” , pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję oceny projektów, oraz zgodnie z Uchwałą Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012-16, otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu.

(03-03-2017)

           Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 28.02.2017r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.6.2017 o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo” nr RPKP.03.03.00-04-0030/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pomiędzy :
Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, w imieniu którego działają : Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Gminą Dębowa Łąka, reprezentowaną przez Stanisława Szarowskiego – Wójta Gminy Dębowa Łąka przy kontrasygnacie Barbary Misztal – Skarbnika Gminy Dębowa Łąka. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 431 962,33 zł .Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 362 142,19zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż : 1 089 713,73 zł. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż : 272 428,46 zł co stanowi co najmniej : 20 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Okres realizacji projektu do dnia 31.01.2018r. 
W ramach realizowanego projektu w miejscowości Dębowa Łąka na obiekcie remizo - świetlicy wykonane zostaną następujące roboty : 
- Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania            
- Wentylacja mechaniczna 
- Technologia pompy ciepła i kotła olejowego 
- Demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych 
- Oświetlenie LED zewnętrzne 
- Oświetlenie LED wewnętrzne 
- Rozdzielnica główna i wydziałowe 
- Linie wlz 
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych, siłowych 
- Zasilanie i sterowanie urządzeń wentylacji i ogrzewania 
- Połączenia wyrównawcze 
- Instalacja odgromowa 
- Prace demontażowe 
- Roboty rozbiórkowe 
- Piwnica 
- Roboty wewnątrz budynku 
- Roboty zewnętrzne 
- Zewnętrzna instalacja cieplna 
- Wewnętrzna kanalizacja sanitarna (koszty niekwalifikowane) 
- Wewnętrzna instalacja wodociągowa (koszty niekwalifikowane) 
- Koszty niekwalifikowane – roboty wewnętrzne 
W ramach realizowanego projektu w miejscowości Wielkie Pułkowo na obiekcie świetlico - remizy wykonane zostaną następujące roboty : 
-Roboty wyodrębnione 
-Roboty rozbiórkowe 
-Instalacja C.O. 
-Instalacje technologiczne – kotłownia 
-Roboty pomocnicze i wentylacja 
-Wykonanie ocieplenia ścian budynku 
-Ocieplenie cokołu budynku wraz ze ścianami fundamentowymi do głębokości min. 80 cm poniżej poziomu terenu 
-Ocieplenie stropodachu i roboty towarzyszące 
-Remont kominów 
-Ocieplenie stropu piwnicy 
-Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
-Utwardzenie terenu 
-Roboty towarzyszące 
-Schody zewnętrzne prowadzące na scenę 
-Instalacja elektryczna – koszty kwalifikowane 
-Schody zewnętrzne (koszty niekwalifikowane) 
-Roboty wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, okładziny ścian i sufitów) -koszty niekwalifikowane 
-Remont instalacji (koszty niekwalifikowane) 

 

Zdj.  Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wójt Gminy Dębowa Łąka podczas podpisywania umowy – zdjęcie wykonane przez Pana Szymona Zdziebo.    

 

(03-04-2017)

W dniu 31.03.2017r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo. Planowany termin otwarcia ofert 20.04.2017r.

(19-05-2017)

W dniu 20.04.2017r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo”.  Do dnia 20.04.2017r. wpłynęły 3 oferty dot. części I tj. termomodernizacji budynku w miejscowości Dębowa Łąka oraz 4 oferty dot. części II tj. termomodernizacji budynku w miejscowości Wielkie Pułkowo. Najkorzystniejsze oferty wpłynęły od firmy GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń. Część I oferty na kwotę : 1 021 227,29 zł brutto, cześć II oferty na kwotę : 278 455,44 zł brutto. W dniu 18.05.2017r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce.  

(29-06-2017) 

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 19.05.2017r. doszło do przekazania placu budowy, firmie GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń w związku z realizacją zadania pn. : "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej trwają prace budowlane związane z w/w zadaniem. 

Zdj. 1 Prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

 

Zdj. 2 Prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

Zdj. 3 Prace wewnątrz budynku remizo - świetlicy w Dębowej Łące 

(05.07.2017) 

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy w Wielkim Pułkowie 

(11.07.2017)            

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

       

Zdj. 2 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie  

(20.07.2017) 

Zdj. 1 Nowa elewacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

(22.08.2017) 

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

   

(11.09.2017) 

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 24.08.2017r. odbył się częściowy odbiór robót budowlanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo". 

Częściowego odbioru robót budowlanych dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Firmy GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. 

Na podstawie kontroli obiektów w zakresie wykonanych robót ustalono że : 

- na obiekcie remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka, zakres odebranych robót był zgodny z zawartą umową i tabelą elementów scalonych. Wartość wykonanych robót na dzień 31.07.2017r. wyniósł 512 562,66 zł brutto, wykonano m.in demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych, linie wlz, prace demontażowe, roboty rozbiórkowe. 

- na obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Pułkowo, zakres odebranych robót był zgodny z zawartą umową i tabelą elementów scalonych. Wartość wykonanych robót na dzień 31.07.2017r. wyniósł 200 552,54 zł brutto, wykonano m.in. : roboty rozbiórkowe, roboty pomocnicze i wentylacja, wykonanie ocieplenia ścian budynku, remont kominów, utwardzenie terenu, roboty towarzyszące. 

Obecnie na w/w obiektach trwają dalsze prace budowlane. 

Zdj. 1 Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Pułkowo

Zdj. 2 Remizo - świetlica w miejscowości Dębowa Łąka 

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>