Informacja

Obraz

Przyjmowanie deklaracji udziału w projekcie "Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OKE - mikroinstalacje".

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków w konkursie „Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, iż Gmina Dębowa Łąka zamierza aplikować o dofinansowanie cialisfrance24.com budowy mikroinstalacji w obiektach gminnych oraz w domach mieszkalnych mieszkańców gminy.
W konkursie jest przewidziana możliwość realizowania „projektów parasolowych”, w których beneficjentem jest Gmina a użytkownikami instalacji będą jej mieszkańcy. Energia elektryczna i cieplna wytworzona w instalacji OZE może być wykorzystywana na cele bytowe, nadwyżka produkowanej energii elektrycznej może być wprowadzana do sieci dystrybucyjnej. Poziom dofinansowania inwestycji został określony na 50% kosztów kwalifikowanych, tak więc wkład własny mieszkańców to pozostałe 50% kosztów inwestycji. Urządzenia zakupione i zainstalowane w domach mieszkalnych mieszkańców przechodzą na ich własność po 5 latach użytkowania. VAT w konkursie jest kosztem kwalifikowanym, czyli jest w 50 % dofinansowany. Z uwagi na to, iż instalacje OZE montowane w budynkach gospodarczych lub na gruncie obciążone są 23% VAT-em, preferowane będą instalacje wykonywane w budynkach mieszkalnych (8% VAT).


Warunki uczestnictwa mieszkańców w projekcie:
1. Właściciel budynku mieszkalnego jest zameldowany w Gminie i na jej terenie opłaca podatki lokalne.
2. Właściciel budynku mieszkalnego nie ma jakichkolwiek zaległych zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
3. Deklaracje mogą składać właściciele budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania lub będących w budowie w stanie zaawansowania gwarantującym oddanie ich do użytkowania do 30 czerwca 2017 roku.
4. Mieszkańcy Gminy aplikując o zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, powinni wziąć pod uwagę uwarunkowania określone poniżej.
5. Wypełnioną i podpisaną deklarację udziału w projekcie należy złożyć do 31 grudnia 2016 roku.

Ograniczenia dotyczące instalacji fotowoltaicznych:
1. W projekcie nie można instalować paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych eternitem (materiałami zawierającymi azbest).
2. Do instalacji paneli fotowoltaicznych niezbędna jest wolna, niezacieniona, skierowana na południe, południowy-zachód lub południowy wschód powierzchnia dachu (przykładowo – na dachu skośnym dla instalacji o mocy 3 kW - 21 m2, na dachu płaskim odpowiednio 51 m2).

Ograniczenia dotyczące kolektorów słonecznych:
1. W projekcie nie można instalować kolektorów słonecznych na dachach pokrytych eternitem (materiałami zawierającymi azbest).
2. Do instalacji kolektorów słonecznych niezbędna jest wolna, niezacieniona, skierowana na południe, południowy-zachód lub południowy wschód powierzchnia dachu (przykładowo – dla instalacji o mocy 2,92 kW – dwa kolektory - 4 m2). Kolektory można montować również na elewacji budynku.

Ograniczenia dotyczące pomp ciepła:
1. Gruntowe i powietrzne pompy ciepła do centralnego ogrzewania można instalować w budynkach ocieplonych.
2. Instalacje gruntowych pomp ciepła wymagają zajęcia powierzchni działki w celu umieszczenia dolnego źródła ciepła (wielkość zależy od mocy pompy i rodzaju kolektora).

Weryfikacja zapotrzebowania energetycznego, stanu technicznego obiektu, instalacji, dachu i jego pokrycia, rodzaju elewacji, ukształtowania terenu itp. dokonana zostanie przez audytorów w styczniu 2017. Audytor doradzi właścicielowi nieruchomości dobór optymalnych instalacji OZE. Opłatę za audyt w wysokości 150 zł brutto ponosi mieszkaniec i uiszcza ją audytorowi po sporządzeniu przez niego i uzgodnieniu protokołu doboru instalacji.
W podpisanym przez audytora i właściciela nieruchomości protokole określony będzie rodzaj i wielkość dobranej dla budynku instalacji.

Załączniki:

Informacja

Harmonogram

Zgłoszenie do udziału w projekcie

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>