Informacja

Obraz

Przyjmowanie deklaracji udziału w projekcie "Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OKE - mikroinstalacje".

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków w konkursie „Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, iż Gmina Dębowa Łąka zamierza aplikować o dofinansowanie cialisfrance24.com budowy mikroinstalacji w obiektach gminnych oraz w domach mieszkalnych mieszkańców gminy.
W konkursie jest przewidziana możliwość realizowania „projektów parasolowych”, w których beneficjentem jest Gmina a użytkownikami instalacji będą jej mieszkańcy. Energia elektryczna i cieplna wytworzona w instalacji OZE może być wykorzystywana na cele bytowe, nadwyżka produkowanej energii elektrycznej może być wprowadzana do sieci dystrybucyjnej. Poziom dofinansowania inwestycji został określony na 50% kosztów kwalifikowanych, tak więc wkład własny mieszkańców to pozostałe 50% kosztów inwestycji. Urządzenia zakupione i zainstalowane w domach mieszkalnych mieszkańców przechodzą na ich własność po 5 latach użytkowania. VAT w konkursie jest kosztem kwalifikowanym, czyli jest w 50 % dofinansowany. Z uwagi na to, iż instalacje OZE montowane w budynkach gospodarczych lub na gruncie obciążone są 23% VAT-em, preferowane będą instalacje wykonywane w budynkach mieszkalnych (8% VAT).


Warunki uczestnictwa mieszkańców w projekcie:
1. Właściciel budynku mieszkalnego jest zameldowany w Gminie i na jej terenie opłaca podatki lokalne.
2. Właściciel budynku mieszkalnego nie ma jakichkolwiek zaległych zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.
3. Deklaracje mogą składać właściciele budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania lub będących w budowie w stanie zaawansowania gwarantującym oddanie ich do użytkowania do 30 czerwca 2017 roku.
4. Mieszkańcy Gminy aplikując o zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, powinni wziąć pod uwagę uwarunkowania określone poniżej.
5. Wypełnioną i podpisaną deklarację udziału w projekcie należy złożyć do 31 grudnia 2016 roku.

Ograniczenia dotyczące instalacji fotowoltaicznych:
1. W projekcie nie można instalować paneli fotowoltaicznych na dachach pokrytych eternitem (materiałami zawierającymi azbest).
2. Do instalacji paneli fotowoltaicznych niezbędna jest wolna, niezacieniona, skierowana na południe, południowy-zachód lub południowy wschód powierzchnia dachu (przykładowo – na dachu skośnym dla instalacji o mocy 3 kW - 21 m2, na dachu płaskim odpowiednio 51 m2).

Ograniczenia dotyczące kolektorów słonecznych:
1. W projekcie nie można instalować kolektorów słonecznych na dachach pokrytych eternitem (materiałami zawierającymi azbest).
2. Do instalacji kolektorów słonecznych niezbędna jest wolna, niezacieniona, skierowana na południe, południowy-zachód lub południowy wschód powierzchnia dachu (przykładowo – dla instalacji o mocy 2,92 kW – dwa kolektory - 4 m2). Kolektory można montować również na elewacji budynku.

Ograniczenia dotyczące pomp ciepła:
1. Gruntowe i powietrzne pompy ciepła do centralnego ogrzewania można instalować w budynkach ocieplonych.
2. Instalacje gruntowych pomp ciepła wymagają zajęcia powierzchni działki w celu umieszczenia dolnego źródła ciepła (wielkość zależy od mocy pompy i rodzaju kolektora).

Weryfikacja zapotrzebowania energetycznego, stanu technicznego obiektu, instalacji, dachu i jego pokrycia, rodzaju elewacji, ukształtowania terenu itp. dokonana zostanie przez audytorów w styczniu 2017. Audytor doradzi właścicielowi nieruchomości dobór optymalnych instalacji OZE. Opłatę za audyt w wysokości 150 zł brutto ponosi mieszkaniec i uiszcza ją audytorowi po sporządzeniu przez niego i uzgodnieniu protokołu doboru instalacji.
W podpisanym przez audytora i właściciela nieruchomości protokole określony będzie rodzaj i wielkość dobranej dla budynku instalacji.

Załączniki:

Informacja

Harmonogram

Zgłoszenie do udziału w projekcie