Informacja

Obraz

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym: Niedźwiedź cz. dz. nr 63.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY DĘBOWA ŁĄKA

Z DNIA 27.10.2016r.

 

 

            W dniu 26.10.2016r. na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowości Niedźwiedź dokonano odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,750 km, w obrębie geodezyjnym : Niedźwiedź cz. dz. nr 63”. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie do wysokości 131.250,00 zł.      

            Modernizacja drogi gminnej na odcinku 0,750 km w miejscowości Niedźwiedź odbyła się w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej od grubości 3 cm, ułożonej na podbudowie wykonanej z warstwy odsączającej o grubości 10 cm i z kruszyw łamanych o grubości 20 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej, w km od 0+000 do 0+750. Szerokość jezdni po modernizacji to 4,5 metra. Na zmodernizowanym odcinku drogi zamontowano również bariery drogowe stalowe o łącznej długości 24 metrów.         

            Realizacja zadania możliwa była dzięki zawarciu umowy w dniu 05.05.2016r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie zadania w kwocie do 131.250,00 zł.

            W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, na Wykonawcę robót wybrano firmę Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, za łączną kwotę 310.699,07 zł brutto. Wykonawca wykonał zadanie w terminie wskazanym w umowie.  

 

Komisja przeprowadzająca odbiór techniczny w składzie :

 

  1. Stanisław Szarowski – Wójt Gminy Dębowa Łąka
  2. Stanisław Skocki – Kierownik Referatu w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
  3. Mateusz Rutkowski – Przedstawiciel Urzędu Gminy Dębowa Łąka
  4. Włodzimierz Łaganowski – Inspektor Nadzoru
  5. Jakub Bartoszewicz – Kierownik budowy

nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach oraz pozytywnie oceniła wykonane prace.

 

            Zmodernizowana droga znacznie poprawi rolnikom dojazd do pól oraz mieszkańcom do swoich posesji. 

Zdj.1 komisja w trakcie odbioru

Zdj.2 Zmodernizowana droga