Informacja

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 070606 C w miejscowości Dębowa Łaka"

W dniu 12.01.2016r. Gmina Dębowa Łąka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 25.05.2016r. w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane w/w operacji – 761 644,75zł

Poziom dofinansowania – 63,63% ( kosztów kwalifikowanych )

Wnioskowana kwota pomocy – 484 634,00zł

Planowany termin zakończenia projektu i rozliczenie – listopad 2016r.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem, w dniu 15.04.2016r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070606C w miejscowości Dębowa Łąka” w ramach zadania przebudowany zostanie odcinek 1km 490m. Zadanie polega na poszerzeniu jezdni – obustronnie od 0,4 do 0,6 metra, ułożeniu 10cm górnej warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5mm, położeniu 5cm warstwy wiążącej nawierzchni z MMA 0/16 mm, skropieniu emulsją asfaltową K1 65/70 oraz położeniu 4 cm warstwy ścieralnej nawierzchni z MMA 0/12,8 mm. Zamontowane zostaną również elementy bezpieczeństwa ruchu m.in. oznakowanie pionowe, barierki ochronne na przepuście oraz wykonane zostanie odwodnienie skrzyżowania.

Do dnia 16.05.2016r. do Urzędu Gminy w Dębowej Łące wpłynęło 5 ważnych ofert na wykonanie robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Handlowo Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński, Toruń, ul. Zbożowa 74, 87-100 Toruń za łączną kwotę 510 898,95zł brutto. Termin wykonania robót budowlanych: 30.09.2016r.

Dzięki przebudowie drogi łączącej Gminę Dębowa Łąka oraz Gminę Bobrowo, skrócony zostanie o 1,4km dojazd do obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w centrum wsi. Dodatkowo poprawiony zostanie również komfort jazdy autobusu dowożącego do szkół.