POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Obraz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 8a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwała Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1020 z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowa Łąka.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolnySTYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym. Rodzice ucznia, (lub pełnoletni uczeń) otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dębowa ŁąkaWarunki otrzymania pomocy:

- trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Dębowa Łąka,

- dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne (liczony z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 456,00 zł netto.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony przez rodzica albo pełnoletniego ucznia wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – dostępny na stronie internetowej (BIP) w Urzędzie Gminy oraz w szkołach na terenie Gminy,

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (netto) uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

- dokumenty potwierdzające występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność itp.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  • Urząd Gminy Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka, pok. 9

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-207 Dębowa Łąka, pok. 1

- od dnia 15 sierpnia do 15 września 2013 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2013 r.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów),

- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna tę formę za celową.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a także w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>