Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Dębowa Łąka przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na ten cel Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym, który określa wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Zadaniem Planu jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Wdrożenie Planu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie dokładnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Obejmuje ona budynki publiczne i mieszkalne, transport oraz przemysł i usługi. Baza inwentaryzacyjna emisji, CO2 zostanie stworzona na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzanego aktualnie na terenie Gminy Dębowa Łąka. Ankietyzacja prowadzona jest przez ankieterów, działających z upoważnienia władz Gminy. Ponadto, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej wysłano również ankiety przeznaczone dla podmiotów gospodarczych, budynków wielorodzinnych oraz instytucji działających na terenie Gminy Dębowa Łąka. Należy podkreślić, że stworzona baza zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy, będzie systematycznie aktualizowana, jak również będzie przedstawiała postępy realizacji celów i działań w zakresie ograniczania niskiej emisji na obszarze całej Gminy.

Wśród korzyści płynących z posiadania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Dębowa Łąka można wymienić:

Ö       

możliwość pozyskania funduszy unijnych na działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,

Ö       

ułatwiony dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020, także dla podmiotów prywatnych,

Ö       

generowanie oszczędności w budżecie gminy i w budżetach innych podmiotów wdrażających działania ujęte w Planie,

Ö       

doskonalenie zarządzania gminą oraz poprawę jej wizerunku,

Ö       

poprawę jakości powietrza na terenie gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to możliwość przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału Odnawialnych Źródeł Energii i ograniczenia zużycia energii w gminach, a więc udział gminy w realizacji celów klimatycznych Polski i UE.

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka