Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem  Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki. 

Czym jest Profil Zaufany?
Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka nie wychodząc z domu?
Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
- deklarację na podatek leśny
- deklarację na podatek od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- deklarację na podatek rolny
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
- informację w sprawie podatku leśnego
- informację w sprawie podatku od nieruchomości
- informację w sprawie podatku rolnego
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- podział nieruchomości (zabudowane i niezabudowane)
- stypendium szkolne
- oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
- informację dotyczącą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
- wniosek o umorzenie, odroczenie, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)
- wniosek o wydanie aktów USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu)
- wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych na drodze kupna
- zaświadczenie z akt ewidencji ludności
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- zwrot nadpłaty w podatkach
- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego rolników

Jak założyć Profil Zaufany?
Aby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

Gdzie można założyć Profil Zaufany?


UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.

kindersicherung 2015 salfeld pc Гјberwachung polizei kindersicherung pc microsoft mobile spy iphone uninstall handy orten verloren o2 here press handy orten app o2 ispy para iphone 6s android app spy location sms spion handy spy leicht gemacht nummer orten programm pc Гјberwachung am arbeitsplatz spionage p print $page_bottom; ?>