Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem  Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki. 

Czym jest Profil Zaufany?
Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka nie wychodząc z domu?
Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
- decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
- deklarację na podatek leśny
- deklarację na podatek od nieruchomości
- deklarację na podatek od środków transportowych
- deklarację na podatek rolny
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
- informację w sprawie podatku leśnego
- informację w sprawie podatku od nieruchomości
- informację w sprawie podatku rolnego
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- podział nieruchomości (zabudowane i niezabudowane)
- stypendium szkolne
- oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
- informację dotyczącą ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
- wniosek o umorzenie, odroczenie, rozkładanie na raty – łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, od nieruchomości, leśny)
- wniosek o wydanie aktów USC (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu)
- wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów nabytych na drodze kupna
- zaświadczenie z akt ewidencji ludności
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- zwrot nadpłaty w podatkach
- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego rolników

Jak założyć Profil Zaufany?
Aby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

Gdzie można założyć Profil Zaufany?


UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.